วันอังคาร, พฤษภาคม 16, 2560

ติดตั้ง DELL OpenManage

DELL OpenManage (OSMA) คือ ซอร์ฟแวร์สำหรับจัดการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของ DELL เช่นการจัดการ RAID หรือจะใช้ดูข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ โดยจะสามารถดูข้อมูลได้มากกว่า IDRAC

ติดตั้ง DELL repository
wget -q -O - http://linux.dell.com/repo/hardware/latest/bootstrap.cgi | bash
yum update
ติดตั้ง meta package
yum install srvadmin-all
จัดเตรียมไฟลฺ์ config ที่เกี่ยวข้อง
cd /opt/dell/srvadmin/etc
./autoconf_cim_component.sh
รันบริการ
/opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh restart
/opt/dell/srvadmin/sbin/omreport storage controller

Create a new git repository

เมื่อต้องการเก็บไฟล์สคริปต์ไว้บน git repository ส่วนตัวผ่านทาง SSH ทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับฝั่งเซิร์ฟเวอร์

mkdir srcrepo.git
cd srcrepo.git
git init --bare
ถ้าต้องการ clone ผ่าน HTTP/HTTPS จะต้องเปิด hook เพื่อรัน  git update-server-info
cp hooks/post-update.sample hooks/post-update 

สำหรับฝั่งไคลเอนต์

cd srcrepo
git init
 
เพิ่มไฟล์เข้าไปยัง local repository
git remote add
git commit
เพิ่มข้อมูล remote repository ชื่อ origin
git remote add origin user@server:srcrepo.git
push ไฟล์ไปยัง remote  repository ชื่อ origin ไปยัง master branch
git push -u origin master